dieselkamin.se ägs och drivs av Knowtech AB

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Knowtech AB’s produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Knowtech AB.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Knowtech AB de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Beställning av Knowtech AB’s produkter sker via våra webshopar. För att en beställning skall vara bindande för Knowtech AB, måste beställningen skriftligen bekräftas av Knowtech AB före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Knowtech AB sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Knowtech AB ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Knowtech AB’s lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Knowtech AB. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 Knowtech AB ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt. Om Knowtech AB ombesörjer transport skall kunden ersätta Knowtech AB för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur).

3.4 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till info@knowtech.se . Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Knowtech AB.

3.5 Vid garantiärenden betalar Knowtech AB för fraktkostnader. Visar det sig att det är kunden som orsakat problem med produkten skall Knowtech AB ersättas av kunden för uppkomna kostnader i samband med garantiärendet. Vid lån av ersättningsprodukt under garantiärende står kunde för fraktkostnader som uppkommer.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Knowtech AB häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Knowtech AB eller något förhållande på hans sida pågår mer än 60 dagar. Knowtech AB åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

4.2 I sällsynta fall kan PostNords leveranstid från dess att vi har skickat en försändelse vara längre än vad vi angett. Sådana förseningar är helt utom vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för dessa. I sällsynta fall kan försändelser även spårlöst försvinna.
 Vår policy är att vänta 4 veckor innan vi kan anse att en försändelse är försvunnen. Först efter 4 veckor från det datum vi har skickat en försändelse kan vi utföra en återbetalning eller skicka ordern igen.  Önskar kunden att ersättningsvara skickas innan 4 veckor gått bekostar kunden returfrakt om bortkommen vara kommer fram.

5. Pris och betalning

5.1 På Knowtech AB webshopar är  förekommande priser och avgifter inklusive mervärdeskatt men exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Knowtech AB gällande prislista på leveransdagen. Knowtech AB levererar inom Norden och samtliga produkter säljs med 25% moms undantaget Norge som ej är medlemmar i EU.

5.2 Knowtech AB förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Knowtech AB hemsida finns möjlighet till elektroniskbetalning via Payson tjänster

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

5.5 Vid faktura köp används paysonfaktura. Vid fakturaköp gäller följande.

5.5.1 Om Paysonfaktura

”Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 0 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.”

5.5.2 Information om ångerrätt
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i  originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

5.5.3 Information om pantsättning
”Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB.”

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Knowtech AB rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Knowtech AB anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Knowtech AB genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Knowtech AB avtalet har Knowtech AB även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Knowtech AB egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Knowtech AB skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätt gäller endast om varan är  oanvänd i tillhörande orginalkartong. Eventuell frakt tillbaka till Knowtech AB betalas av köparen. Vid köp av batterier och batteriladdare tar Knowtech AB ut en avgift om 250kr för transport tillbaka till Knowtech AB’s leverantör. För elverk  Knowtech AB ut en avgift om 800kr ut för transport tillbaka till Knowtech AB’s leverantör. För ej lagerförda produkter från Schaudt återbetalas endast 30% .

a) Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.
b) Handlar du som företagare kan du endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten.

9. Returer

9.1 Returer måste godkännas av oss innan dom skickas till oss. Returförfrågan skapar ni via länken “Returer” längst ner på sidan. Produkter ska alltid returneras i originalförpackning och i orört skick. Saknas någon del av produkten eller är någon väsentlig del skadad görs ett prisavdrag alternativt försvinner rätten till retur. 

10. Garanti

10.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Knowtech AB. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. Eventuell frakt tillbaka till Knowtech betalas av köparen.

10.2 Handlar du som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.

10.3 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

10.4 Eventuellt serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla.

10.5 Kom ihåg att skador uppkomna pga för mycket damm i elektronisk utrustning förverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta utrustning stå på golvet.

11. Ansvar för fel

11.1 Knowtech AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

11.2 Knowtech AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 Knowtech AB ansvar omfattar inte:
a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Knowtech AB instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Knowtech AB kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

11.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Knowtech AB förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Knowtech AB ordinarie arbetstid. På Knowtech AB begäran skall representant från kunden närvara under Knowtech AB arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Knowtech AB eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.

11.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Knowtech AB ansvarar för skall kunden ersätta Knowtech AB för eventuella kostnader t.ex. resekostnader och arbetstid.

11.6 Knowtech AB ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Knowtech AB med anledning av fel.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Knowtech  AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 Knowtech AB ansvar omfattar endast direkta förluster. Knowtech AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Knowtech AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12.3 Skulle Knowtech AB vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Knowtech fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

13. Överlåtelse av avtalet

13.1 Knowtech AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

13.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

14. Personuppgifter

14.1 När du genomför ett köp på någon av Knowtech AB’s webshopar behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring från Knowtech AB om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Payson Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du även vår dataskyddspolicy.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@knowtech.se
. Det finns även möjlighet att redigera sin personuppgifter via “Mitt Konto”.


Knowtech AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

15. Skiljedom eller tvist

15.1 Privatpersoner: Knowtech AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

15.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

16. Copyright

16.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Knowtech AB eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Knowtech AB.

17. Förändring av försäljningsvillkor

17.1 Knowtech AB förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.